ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รื่องประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลจ้างเหมาขับรถยนต์

 

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดตามนี้

ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา โดยใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ลำดับที่ 2-11 ปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี รายละเอียดดังนี้

1.ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

2.ใบสมัครเข้ารับการประเมิน

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดตามนี้