ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ แพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร วัน เวลา สถานที่ 

  ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเลือกสรรจัดจ้างในตำแหน่ง คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ และคนงานดูแลสัตว์ทดลอง วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

ประกาศ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น คนงานผู้ช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ , คนงานดูแลสัตว์ทดลอง

 

1.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ทำงานที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา

2.คนงานช่วยปฏิบัติการวิเคราะห์ ศมอ. (ทำงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา รับสมัครงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

2.พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร วัน เวลา สถานที่