ศวอ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนง.ราชการตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

- รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 - กำหนดเวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติต่างๆในการเลือกสรร โปรดดาวน์โหลดได้ที่นี่

     ศวอ.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล