ศวอ.สุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ และประกาศเลื่อนกำหนดการเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล