ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

- รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่