.แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 

 


 

    ...สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโค-กระบือ ของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารหยาบ และอาหารข้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยนำมูลสัตว์มาผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ใช้ทดแทนเครื่องจักรกลในฟาร์ม เช่นเครื่องสูบน้ำรดแปลงหญ้า เครื่องหั่นหญ้าสำหรับผสมอาหารสัตว์ TMR ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ลดกลิ่นจากของเสียภายในฟาร์ม ตลอดจนสามารถนำน้ำจากบ่อ Biogas ใส่ลงในแปลงหญ้า ลดการใช้ปุ่ยเคมี หมุนเวียนของเสียในฟาร์มซึ่งเป็นการบูรณาการด้านพลังงานทดแทน กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

     แนวทางบูรณาการในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ โดยการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และนำมูลสัตว์มาผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนในฟาร์มปศุสัตว์ เป็นฟาร์มต้นแบบในการดูงาน เพื่อขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงต่อไป

      ในปีงบประมาณ 2564 นี้ มีแผนการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบ จำนวน 23 แห่ง และฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย 46 ฟาร์ม ในพื้นที่ 23 จังหวัด ในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และกระบือ 

 กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม งบประมาณ 2564

                กิจกรรมย่อย : พัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ


 

         1.จัดตั้งฟาร์มต้นแบบการจัดการอาหารโคเนื้อ 850 ฟาร์ม ในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ 2 จำนวน 394 กลุ่ม ในพื้นที่ 56 จังหวัด แนะนำการจัดการด้านอาหาร และการให้อาหาร

         2.ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อ ลดความเสียง เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 - การคัดเลือกฟาร์มต้นแบบ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เพื่อวางแผนการสาธิตและพัฒนาอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในโครงการฯ สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณ

 - การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ให้ศูนย์ฯ สาธิตเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตฯ หรือ อาหารเสริม UMMB ในช่วงฤดูแล้ง

 - สาธิตการจัดการ และการใช้ประโยชน์ เกษตรกรจะได้รับคำแนะนำการใช้พืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อให้มีผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ

- เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ มีความรู้ในการใช้อาหารเลี้ยงโคเนื้อ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้น