พิมพ์

โครงการศึกษาพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ สมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ โดยความร่วมมือระหว่ง กรมปศุสัตว์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรอาหารสัตว์ของชาติ