พิมพ์

 ในวันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖o นายถาวร หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ได้มอบหมายให้ นางจรุณี ดำช่วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เป็นตัวแทนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รับมอบเสบียงสัตว์พระราชทานภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๘,๘oo กก. (๑,๔๔o ฟ่อน) โดย กรมปศุสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้มีการจัดส่งทางรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อลำเลียงขนย้ายเสบียงสัตว์จาก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา