เมื่อวันที่  ๑o มกราคม  ๒๕๖o นายถาวร  หมวดใหม่  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง  กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง ได้รับหญ้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการศึกษาพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ  กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จำนวน ๑o,ooo กิโลกรัม เพื่อแจกเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม ตำบลลำปำ อำเภอเมือง ,ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน และ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง และด่านกักกันสัตว์สตูล