ผลงานวิจัยพืชอาหารสัตว์ของกองอาหารสัตว์ที่ดำเนินการตามศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ต่างๆ ซึ่งแล้วเสร็จและพิมพ์เผยแพร่ในปี 2540-2541 พอสรุปผลงานได้ดังนี้

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง 

รายชื่อนักวิจัยด้านอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

Download 42 Mb

 

เอกสารรายงานผลงานวิจัยประจำปี สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึงปัจจุบัน

  1. แบบฟอร์ม เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF file  
  2. Link สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
    ระกอบด้วยไฟล์ word

 

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดปฏิทินการบริหารงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมปศุสัตว์ฺ เพื่อให้นักวิจัยได้วางแผนการทำงานวิจัยของตนเอง และของหน่วยงานต่อไป

 

 

รายชื่อนักวิจัยที่มีสิทธิเลี้ยงสัตว์ทดลอง 

หนังสือ "หลักการเขียนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการกรมปศุสัตว์" PDF ไฟล์ขนาด 12.8 Mb

 จัดพิมพ์โดยกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิจัยใช้เขียนผลงานวิจัย ให้ ถูกต้อง และใช้รูปแบบการเขียนเหมือนกัน

 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้รวบรวมจำนวนสัตว์ทดลองคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ทั้ง 29 แห่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้