เรียบเรียงโดย ภิญโญ ธนะสุุข และอารักษ์ ชัยกุล

จัดพิมพ์โดย กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์