กระต่าย

 

โดย ผศ.สมศักดิ์ บัณฑุชัย ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คู่มือการเลี้ยงกระต่าย ของชมรมกระต่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือการเลี้ยงกระต่ายเนื้อ เล่มนี้เขียนโดย คุณศิริพันธุ์ โมราถบ พิมพ์ปี พ.ศ.2531 กรมปศุสัตว์

 

เรียบเรียงโดย ภิญโญ ธนะสุุข และอารักษ์ ชัยกุล

จัดพิมพ์โดย กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์