เกษตรกรออสเตรเลียเลี้ยงโคขุน โดยใช้ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น อาหารหยาบมีข้อดีคือราคาถูกและสามารถผลิตเองในฟาร์ม ถนอมไว้ใช้ได้ในรูปของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก แต่มีข้อเสียคือผลผลิตจะขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนอาหารข้นเกษตรกรจะใช้เลี้ยงโคขุนได้มากถึงร้อยละ 80 ของอาหารทั้งหมดตลอดระยะที่ขุน สามารถเก็บตุนวัตถุดิบไว้ใช้ได้ตลอดปี แต่มีข้อเสียคือราคาแพง และราคาขึ้นลงตามภาวะตลาด