โดยธรรมชาติอาหารที่สำคัญของโคคือหญ้า และต้องเป็นหญ้าที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงพอสมควร เมื่อโคกินเข้าไปแล้ว จะได้รับคุณค่าทางอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะสามารถมีชีวิต และเจริญเติบโตได้เป็นปกติ ดังนั้น เกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงโคต้องเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้า