โคเนื้อ

 

สถานีอาหารสัตว์พัทลุงได้ทดสอบการจัดการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ โดยใช้หญ้ารูซี่ ร่วมกับถั่วท่าพระสไตโลโดยการตัดสดเลี้ยงโค ใช้พันธุ์ชาร์เบรย์ (ตาก 1) เพศผู้ จำนวน ตัว น้ำหนักเริ่มต้นการทดลองเฉลี่ย 255 กิโลกรัม ทดสอบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2542-กันยายน 2543 รวมระยะเวลา 305 วัน พบว่าโคมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 730 กรัม/วัน โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้

เขียนโดย สุคนธ์    คชรัตน์

เป้าหมายสุดท้ายในการผลิตพืชอาหารสัตว์คือ การนำพืชอาหารสัตว์ไปใช้เลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ที่ใช้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสัตว์และการให้ผลผลิตของสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้พืชอาหารสัตว์เป็นอาหารหยาบหลักอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องกำหนดการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างเหมาะสม 

 

เกษตรกรออสเตรเลียเลี้ยงโคขุน โดยใช้ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น อาหารหยาบมีข้อดีคือราคาถูกและสามารถผลิตเองในฟาร์ม ถนอมไว้ใช้ได้ในรูปของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก แต่มีข้อเสียคือผลผลิตจะขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนอาหารข้นเกษตรกรจะใช้เลี้ยงโคขุนได้มากถึงร้อยละ 80 ของอาหารทั้งหมดตลอดระยะที่ขุน สามารถเก็บตุนวัตถุดิบไว้ใช้ได้ตลอดปี แต่มีข้อเสียคือราคาแพง และราคาขึ้นลงตามภาวะตลาด

 

โดยธรรมชาติอาหารที่สำคัญของโคคือหญ้า และต้องเป็นหญ้าที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงพอสมควร เมื่อโคกินเข้าไปแล้ว จะได้รับคุณค่าทางอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะสามารถมีชีวิต และเจริญเติบโตได้เป็นปกติ ดังนั้น เกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงโคต้องเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้า