ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงแพะเนื้อแบบปล่อยแปลงหญ้ามีให้เราเห็นน้อยมาก ไม่เหมือนกับต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเขตหนาว ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรบ้านเรายังเป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ทำกินน้อย ไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นของตนเอง อีกทั้งยังยึดติดกับรูปแบบการเลี้ยงแบบเดิมคือปล่อยทะเล็มตามแปลงธรรมชาติ ถึงแม้ต้นทุนน้อย แต่ต้องตระหนักว่าทุกวันนี้พื้นที่สาธารณะลดลง

และถูกแทนที่ด้วยสิ่งก่อสร้าง ความเป็นชุมชนเมืองขยายตัวขึ้น ส่งผลให้พืชอาหารสัตว์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะลดลงตาม จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเลี้ยงเช่นนี้นอกจากจะกระทบต่อชุมชนแล้ว เกษตรกรไม่สามารถควบคุมระบบการจัดการอาหารในการเลี้ยงแพะได้เลยและยังเสี่ยงต่อโรคและยาฆ่าแมลงอีกด้วย ดังนั้นการมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองจึงช่วยขจัดปัญหาดังกล่าวได้ และในอนาคตการมีแปลงหญ้าเป็นของตนเองจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ ยงยุทธฟาร์ม หรือ นายยงยุทธ จันทิม ที่อยู่ 17/3 ม.4 ต. ตะหลุก อ.สรรพยา จ. ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 087-0470160 เกษตรกรผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิดกล้าทำ ผู้เลี้ยงแพะเนื้อแบบปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าแพงโกลา 4 ไร่ นอกจากสามารถควบคุมการจัดการด้านอาหารได้ดีแล้ว ยังเป็นฟาร์มที่มีวิวทิวทัศน์ของแปลงหญ้าที่สวยงาม เหมาะเป็นฟาร์มที่น่าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

สรุปรูปแบบการเลี้ยงแพะเนื้อแบบปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าแพงโกลา

การเลี้ยงแพะเนื้อรูปแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงแพงโกลา นอกจากจะมีข้อดีดังที่กล่าวมาแล้ว เช่นสามารถควบคุมคุณภาพพืชอาหารสัตว์ที่ให้แพะกินได้ สะดวก ประหยัดแรงงาน แพะมีสุขภาพดีแล้ว เกษตรกรยังสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ทั้งนี้เกษตรกรจำเป็นต้องมีหรือลงทุนทำแปลงหญ้าซึ่งอาจเป็นการลงทุนที่สูงสำหรับเกษตรกรที่ต้องหาพื้นที่แปลงเป็นของตนเอง แต่คุ้มในระยะยาว และอนาคตแปลงหญ้าจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่นเดียวกับฟาร์มยงยุทธ ซึ่งถือว่าอาชีพการเลี้ยงแพะแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าแพงโกลาสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นฟาร์มที่สวยงาม เพราะมีแปลงหญ้า เหมาะแก่การศึกษาดูงานเป็นแบบอย่างของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อได้อย่างเหมาะสม สุดท้ายนี้ ทางฟาร์มคุณยงยุทธ ขอบขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนทุกท่านทั้งศูนย์ฯวิจัยชัยนาท และปศุสัตว์จังหวัดที่ทำการส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเลี้ยง การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และยินดีปรุงปรุงและพัฒนาต่อไปเป็นอย่างยิ่ง