แพะ-แกะ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็กและสัตว์ปีก) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะ ปี 2559 ขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่่อสารกันระหว่างกลุ่มฯผู้เลี้ยงแพะในประเทศไทย ภายในมีข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะทั้งหมด 473 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 6,411 ราย จำนวนแพะ 186,251 ตัว มีที่ตั้งกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผุ้สนใจสามารถ   ได้

ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงแพะเนื้อแบบปล่อยแปลงหญ้ามีให้เราเห็นน้อยมาก ไม่เหมือนกับต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเขตหนาว ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรบ้านเรายังเป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ทำกินน้อย ไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นของตนเอง อีกทั้งยังยึดติดกับรูปแบบการเลี้ยงแบบเดิมคือปล่อยทะเล็มตามแปลงธรรมชาติ ถึงแม้ต้นทุนน้อย แต่ต้องตระหนักว่าทุกวันนี้พื้นที่สาธารณะลดลง