ฟาร์มเลี้ยงโคนมที่สามารถจัดหาต้นข้าวโพดหมักทั้งฝักได้เพียงพอ

และต้องการนำมาใช้เลี้ยงโคนมเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เมื่อนำมาผสมกับหัวอาหารข้นโปรตีน30% สามารถทำเป็นอาหาร ทีเอ็มอาร์ เลี้ยงโคนมได้เลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร กรมปศุสัตว์จึงคิดสูตร "หัวอาหารข้นโปรตีน 30%" ขึ้นมา ซึ่งมีส่วนประกอบคิดเป็นน้ำหนักสดดังนี้

1. กากถั่วเหลือง 65.7 กิโลกรัม

2. มันเส้น 34.3 กิโลกรัม 

ได้น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม มีคุณค่าทางอาหาร โปรตีน 30.2% TDN 82% ความชื้น 10.6% ราคากิโลกรัมละ 13.88 บาท

อาหาร TMRโคนม ที่ผสมเสร็จแล้วมีชื่อว่า "TMR Corn Silage C16" 

วิธีใช้ นำต้นข้าวโพดหมักทั้งฝักมาผสมกับหัวอาหารข้นโปรตีน 30%  ในสัดส่วน 4.6:1 เมื่อผสมเสร็จแล้วจะได้อาหาร TMR มีความชื้น 57.9% โปรตีน 16% และ TDN 74% มีค่า R:C ratio = 62:38 ราคากิโลกรัมละ 4.10 บาทนำไปใช้เลี้ยงโคนม ให้กินวันละ 35-40 กิโลกรัม แบ่งให้กินวันละ 2 ครั้ง ใช้สำหรับโคที่ให้นม 25 กิโลกรัม/วัน