ประกาศคระกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  1. ปริมาณไขมันในน้ำนม (Fat) > 3.40-3.59 %
  2. ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย (Solids Not Fat: SNF) > 8.35-8.49%
  3. จำนวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) < 400,000 - 500,000 เซลต่อมิลลิลิตร