การเลี้ยงสัตว์ให้มีอัตราการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีนั้น สัตว์จะต้องได้รับอาหารที่มีโภชนะ เหมาะสมสำหรับสัตว์แต่ละชนิด และแต่ละช่วงอายุ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน หรือสารพิษ ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จะบอกให้ทราบว่าอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบที่ใช้ มีคุณภาพเป็นอย่างไร สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ จึงให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์แก่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ดังรายการต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ โทร 029679758 โทรสาร 029679717  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nutrient Requirement of Beef Cattle in Thailand

 

 

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย ปี พ.ศ.2551

 

การรวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์

เขียนโดย เฉลา พิทักษ์สินสุข  จริยา บุญจรัชชะ  จีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์

 

 

  • แบบขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง 
  • แบบข้อมูลรายละเอียดตัวอย่าง 

  • แบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ  

          หรือ scan