จัดพิมพ์โดย กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ 2544

เรียบเรียงโดย นายวิโรจน์ วนาสิทธชัยวัฒน์ กลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์

 

สมจิตร อินทรมณี

มีนาคม 2522 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

พิมพ์โดย กองส่งเสริมการปศุสัตว์

ผู้เขียน นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ และเสาวคนธ์ โรจนสถิตย์

กลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

 

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ โดย สมพร โชคเจริญ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น