ขับเคลื่อนอาหาร TMR  

    

              สูตร TMR คอร์นไซเลจ C16                                   ข้าวโพดหมัก                                                     สูตร TMR แพงโกลา P14

   

                วิธีการให้อาหาร TMR                                                 กระถิน                                                            ข้าวโพด

 

                    มันสำปะหลัง                                                  หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1   

   

          ยอดและใบมันสำปะหลังเลี้ยงสัตว์                                    ข้าวโพดหมัก                                                ถั่วคาวาลเคด

   

   การทำพืชหมักและข้าวโพดหมัก                           สูตร TMR ยอดใบมัน และหัวมันสำปะหลัง                      สูตร TMR ข้าวโพดหมัก 

  

           สูตร TMR กระถิน+หัวมันสำปะหลัง                            สูตร TMR หญ้าแพงโกลา P14                               การปลูกกระถิน

  

 

            การผลิตหญ้าแห้งคุณภาพดี                                  การแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์

                          ถั่วปินโต