สมจิตร อินทรมณี

มีนาคม 2522 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์