พิมพ์โดย กองส่งเสริมการปศุสัตว์

ผู้เขียน นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ และเสาวคนธ์ โรจนสถิตย์

กลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์