คู่มือคำแนะนำการให้อาหารแพะเนื้อ เขียนโดย นายโสภณ ชินเวโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์