หน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านอาหารสัตว์ 

 

คุณเก่ง ยืนขวามือ

คุณเก่ง เป็นผู้ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้กับฟาร์มโคนมใกล้เคียง และใช้เลี้ยงโคนมของตนเองด้วย ฟาร์มตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิน (FMMU) ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 

เอกสารเพื่อใช้ประกอบในการทำงาน โครงการ FMMU (Feed Management Mobile Unit) 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ส่งแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ในฟาร์มโคนม ให้หน่วย FMMU ทั้ง 19 แห่ง ออกสำรวจเพื่อนำมาใช้จัดทำปฏิทินอาหารสัตว์   

สมการทำนายน้ำหนักโคตั้งแต่ลูกโคแรกเกิดถึงโครีดน้ำนม

โดย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

FMMU คือ หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด้านอาหารโคนม(Feed Management Mobile Unit) เป็นทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ทำหน้าที่สร้างฟาร์มต้นแบบในการบริหารจัดการด้านอาหารโคนม เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ภายใต้ความร่วมมือกับ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit, DHHU) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนม ทำงานเชื่อมโยงกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการทำงานและสามารถแก้ปัญหาการเลี้ยงโคนมได้อย่างยั่งยืน  

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ หน่วย FMMU ทั้ง 19 หน่วย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เชิญอาจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวเรื่อง "การผสม TMR พรีเมียมเกรด" 

 

 

ความต้องการอาหารของสัตว์ตามมาตรฐาน NRC จำนวน 7 เล่ม

ของโคเนื้อ โคนม แพะ แกะ กวาง อูฐ ไก่เนื้อ และหมู

Nutrient Requirements of Beef Cattle: Seventh Revised Edition: Update 2000