โดย นายศุภกิจ สุนาโท นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนางสาวปฏิมา บุตรชา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง