สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วย FMMU ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ดังนี้