ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ส่งหน่วย FMMU เข้าไปช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์โคนมโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้อาหาร TMR