พิมพ์

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ศวอ. ประจำเดือน กิจกรรมย่อย: การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU) ใหม่ให้ใช้รายงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 เป็นต้นไป