ดาวโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KCF 2011 ของอาจารย์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และอาจารย์ รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น