หนังสือโปรแกรมจัดการอาหารโคนม และคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด KKU Complete Feed KCF version 2011

โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น