หนังสือ TMR ยุคใหม่โคนมไทย เขียน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อที่จะใช้การจ่ายอาหารแบบทีเอ็มอาร์ในฟาร์ม