สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ส่งแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ในฟาร์มโคนม ให้หน่วย FMMU ทั้ง 19 แห่ง ออกสำรวจเพื่อนำมาใช้จัดทำปฏิทินอาหารสัตว์