รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิน (FMMU) ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559