สมการทำนายน้ำหนักโคตั้งแต่ลูกโคแรกเกิดถึงโครีดน้ำนม

โดย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น