เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เชิญอาจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวเรื่อง "การผสม TMR พรีเมียมเกรด"