FMMU คือ หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด้านอาหารโคนม(Feed Management Mobile Unit) เป็นทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ทำหน้าที่สร้างฟาร์มต้นแบบในการบริหารจัดการด้านอาหารโคนม เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ภายใต้ความร่วมมือกับ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit, DHHU) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนม ทำงานเชื่อมโยงกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการทำงานและสามารถแก้ปัญหาการเลี้ยงโคนมได้อย่างยั่งยืน