จำนวนพื้นที่ปลูก และเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์ (เสบียงสัตว์) 

 

 

    จำนวนพื้นที่ปลูก และเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์ (ท่อนพันธุ์)  

 

   ภาพรวม จำนวนพื้นที่ปลูก และเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์