ข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายปี 2564 

      จำนวนพื้นที่ปลูก และเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์ (เสบียงสัตว์) 

 

 

    จำนวนพื้นที่ปลูก และเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์ (ท่อนพันธุ์)  

 

   ภาพรวม จำนวนพื้นที่ปลูก และเกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์  

   รายชื่อผู้ประสานการจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ ปี2564