ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

...................ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธารเพื่อขยายพื้นที่ทำกินของราษฎร และการปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศของภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน และปศุสัตว์ของเกษตรกรรุนแรงขึ้น เกิดวิกฤติขาดอาหารสัตว์ และเกิดโรคระบาดสัตว์ขึ้น ปัญหาเหล่านี้หน่วยงานราชการต้องรีบเข้าไปแก้ไขอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ฉะนั้นกรมปศุสัตว์จึงเตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ไว้ล่วงหน้า โดยการผลิตทั้งหญ้าแห้ง หญ้าสด และหญ้าหมักไว้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอรับบริการได้โดยติดต่อผ่านทาง ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และในกรณีที่เป็นพื้นที่เกิดภัยแล้งหรืออุทกภัยซ้ำซากเกษตรกรสามารถขอคำ ปรึกษาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ในการเก็บสำรองเสบียงสัตว์ไว้ใช้เองในยามขาดแคลน นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีกิจกรรมส่งเสริม กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มนาหญ้า) ให้ผลิตเสบียงสัตว์ไว้จำหน่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติ

2.เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงผลิตเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน

3.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์จำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์