ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
ที่
ชนิดเสบียงสัตว์ที่ผลิต
แผน (กิโลกรัม)
1
หญ้าแห้ง
5,000,000
2
หญ้าแห้ง GAP
400,000
3
พืชหมัก 
 
     - ข้าวโพดหมัก
200,000
     - หญ้าเนเปียร์หมัก
300,000
4
หญ้าสด
1,000,000
6
อาหาร TMR
100,000
 
รวม
7,000,000