ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     

                        ...ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์จะจัดทำ แผนการจัดสรรและสำรองหญ้าแห้งช่วยเหลือภัยธรรมชาติ เพื่อจัดสรรโควต้าหญ้าแห้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์เขต ที่1-9 และคลังเสบียงสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นทางจังหวัดจะประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เกษตรกรสามารถแจ้ง ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด ขอรับแจกหญ้าแห้งได้ทันที และทางปศุสัตว์อำเภอจะออกสำรวจจำนวนสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร และพื้นที่ปลูกหญ้าของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอได้ในช่วงนี้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ กชภอ. และ กชภจ. ตามลำดับต่อไป โดย ขออนุมัติเงินงบประมาณจาก เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แล้ว เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเสบียงสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือหน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มีหน้าที่จ่ายเสบียง สัตว์ตาม ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ปีพ.ศ.2560

 เสบียงสัตว์คงเหลืออัพเดทล่าสุด