เรื่องสำคัญต่างๆในการประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์ ปี62

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.หนองคาย

 

 

งบประมาณประจำปี 2563

 

 

การขับเคลื่อนงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ปี 2562

                                                                (อิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)

 

  3 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

                                                                                   (ธงชัย ปอศิริ ผอ.ศวอ.สุพรรณบุรี)

 

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ภายใต้การสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น

 

การใช้ใบมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

                                                                             (นสพ.ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ)

 

เทคโนโลยีการศึกษาชีวนิเวศจุลชีพ (microbiome) และทิศทางงานวิจัยด้านอาหารสัตว์

                                                                                                         (ดร.เบญพร สุรารักษ์)

 

Organic Feed   

                                        (ดร.กนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ)