การผลิตพืชอาหารสัตว์ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา

1. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

                           จากรายงานของประวีร์ (2530) เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าในบริเวณเลี้ยงโคนมที่สำคัญของภาคกลางมีพื้นที่ปลูกหญ้าระหว่าง 2-22 ไร่ต่อฟาร์ม หรือเฉลี่ย 10 ไร่ต่อฟาร์ม โดยแหล่งเลี้ยงโคนมราชบุรีมีพื้นที่ปลูกหญ้าน้อยที่สุดระหว่าง 2-6 ไร่ต่อฟาร์ม หรือเฉลี่ยประมาณ 4 ไร่ต่อฟาร์ม ในขณะที่ปราณบุรี ชะอำ และพัฒนานิคมมีพื้นที่ระหว่าง 10-15 ไร่ 

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์ ปี61

........................................................................

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

1.การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นอาหารโคและแพะ (รศ.ดร.โอภาส พิมพา)

2.การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพิ่มคุณค่าทางโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคขุนคุณภาพ (รศ.ดร.โชค โสรัจกุล)

การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงโคนมมีการขยายตัวในอัตราที่สูง รวมทั้งอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว   

 

 

 

 

 

เรื่องสำคัญต่างๆในการประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์ ปี62

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.หนองคาย

 

 

งบประมาณประจำปี 2563