ผู้เรียบเรียง นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

นางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

รศ.อุทัย คันโธ

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม