งาน-ข่าวน่าสนใจ

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
เอกสารแนะนำใหม่ล่าสุด

ลักษณะของอาหาร TMR ที่ดี

 • เป็นอาหารผสมใหม่ ถุงอาหารไม่ฉีกขาด
 • มีกลิ่นหอม ไม่มีเชื้อรา
 • มีความชื้นเหมาะสม ระหว่าง 55-65%
 • ขนาดชิ้นของอาหารหยาบ 1-2 เซนติเมตร
 • มีอัตราส่วนอาหารหยาบอยู่ 40-60%
 • ใช้อาหารหยาบคุณภาพดี เช่น ตัดหญ้าทุก 45 วัน หรือตัดข้าวโพดในระยะฝักน้ำนม (Milk line 50%)
 • โคเลือกกินไม่ได้

ข้อควรพิจารณาก่อนใช้อาหาร TMR

 • ต้องจัดแบ่งโคออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โคให้นมมาก โคให้นมน้อย และโคสาวโคพักรีด เพื่อให้อาหารตามความต้องการของโคนม
 • ปรับเปลี่ยนรางอาหารให้สะดวกในการให้อาหาร TMR อาจจะออกแบบให้จ่ายอาหารลงพื้นซีเมนต์เลย เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดด้วย

วิธีให้อาหาร TMR

 • เมื่อเริ่มให้อาหาร TMR ครั้งแรก ในวันที่ 1-5 ควรใช้แทนอาหารเดิม 20% วันที่ 6-10 ใช้แทนอาหารเดิม 50% วันที่ 11-15 ใช้แทนอาหารเดิม 80% และเมื่อโคปรับตัวได้แล้วจึงให้กินอาหาร TMR 100%
 • ให้โคกินอาหาร TMR สดวันละ 6-8% ของน้ำหนักตัว เช่น โคน้ำหนักตัว 500 กิโลกรัม ให้กินอาหาร TMR สดวันละ 30 – 40 กิโลกรัม
 • ต้องจ่ายอาหารให้โคกินทั้งวันเพียงสูตรเดียวเท่านั้น ไม่ควรนำวัตถุดิบชนิดอื่นมาเสริมอีก
 • ไม่ควรให้อาหาร TMR ถูกแสงแดด เพราะอาหารจะบูดเสียได้ง่าย
 • จ่ายอาหารอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้ากับเย็น ให้สังเกตว่า อาหารที่จ่ายในตอนเช้า ควรมีเหลืออย่างน้อย 5% ก่อนถึงเวลาจ่ายใหม่ในรอบบ่าย และเช้าวันถัดไปในรางอาหารควรมีอาหารติดรางประมาณ 1-2% อาหารที่เหลือสามารถนำกลับมาโรยหน้าอาหารใหม่ได้
 • ทุกครั้งที่โคเดินเข้ามาที่รางอาหารจะต้องมีอาหารอยู่ในรางตลอดเวลา