งาน-ข่าวน่าสนใจ

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
เอกสารแนะนำใหม่ล่าสุด

 

หนังสือ TMR ยุคใหม่โคนมไทย เขียน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อที่จะใช้การจ่ายอาหารแบบทีเอ็มอาร์ในฟาร์ม