งาน-ข่าวน่าสนใจ

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
เอกสารแนะนำใหม่ล่าสุด

          วัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่ออาหาร TMR ก่อนผลิตสำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสพภัยแล้ง

ทำการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลังจากทดลองใช้อาหาร TMR จำนวนเกษตรกร 30 รายในอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยแต่ละรายจะได้รับอาหาร TMR ที่มีหญ้าแพงโกลาเป็นอาหารหยาบหลัก บรรจุถุงพร้อมเสร็จน้ำหนักถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุงต่อเกษตรกรหนึ่งราย หลังจากเกษตรกรทดลองใช้อาหารแล้วเสร็จทำการสัมภาษณ์ความพึงพอใจหลังการใช้โดยใช้แบบสอบถามวัดคะแนนด้านความพึงพอใจซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5=พอใจมากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด ผลการทดสอบพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับมากและปานกลาง เฉลี่ย 71.60 24.69 และ 3.70 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นด้านสัตว์ชอบกินมีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุด ระดับมากและปานกลาง เฉลี่ย 66.67 22.22 และ 11.11 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ด้านความสะดวกสบายในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุดและระดับมาก เฉลี่ย 77.78 และ 22.22 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ด้านความพอใจในคุณภาพของอาหาร TMR  ด้านเนื้อสัมผัสมีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุด ระดับมากและปานกลาง เฉลี่ย 33.33 55.56 และ 11.11 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ด้านความน่ากิน ด้านความพอใจในภาชนะที่บรรจุอาหารทดลอง และด้านความพอใจต่อแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น มีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุดและระดับมาก เฉลี่ย 66.67 และ 33.33 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเท่ากัน ด้านความเหมาะสมกับในการเลี้ยงสัตว์และควรส่งเสริมเกษตรกรรายอื่นๆต่อไปมีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุดและระดับมาก 77.78 และ 22.22 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ด้านความพอใจในการใช้อาหาร TMR ทดลองในครั้งนี้และอยากจะใช้อีกมีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุดและระดับมาก เฉลี่ย 88.89 และ 11.11 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และด้านความพอใจกับการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯขัยนาท มีคะแนนอยู่ที่ระดับมากที่สุด เฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ไม่มีเกษตรกรท่านใดให้คะแนนความพึงพอใจในระดับน้อยและระดับน้อยที่สุดเลย