กองการเจ้าหน้าที่ได้อธิบายและตอบคำถาม ให้กับผู้ที่เข้ารับฟังคำชี้แจง การของประเมินตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560